REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

BOBASKOWO

z dnia 20 lipca 2020 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Definicje . Wszystkie zastosowane w niniejszym regulaminie pojęcia pisane z wielkiej litery, niezależnie od użytej liczby pojedynczej czy mnogiej, mają poniższe znaczenie:
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Sprzedawca – Sebastian Kusak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sebastian Kusak K&K”, Chorzelów 561B, 39-331 Chorzelów, NIP: 8172107082, REGON: 363398895, dane kontaktowe:
 • Usługodawca – Sprzedawca,
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na domenie internetowej https://bobaskowo.sklep.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 • Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Umowy,
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Umowa Konsumencka – umowa sprzedaży Produktu zawarta za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Usługa – wszelkie świadczenia oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie i dostarczane za pomocą Sklepu lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej. Świadczenia obejmują również wycenę na indywidualnie dokonane zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia lub w ramach Konta Klienta, a zmierzające do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu.
 • Koszyk – element Sklepu, umożliwiający Klientowi dodanie, usunięcie bądź modyfikację Produktów, które zamierza zakupić w ramach Umowy, w tym także ich ilości,
 • Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientowi dokonanie Zamówienia, w tym poprzez umożliwienie dodanie Produktów do Koszyka, a także określenie warunków Dostawy oraz płatności,
 • Dostawa – ustalony za dodatkową opłatą sposób dostarczenia zamówionych przez Klienta Produktów w ramach Umowy, na określony przez Klienta adres dostawy,
 • Kodeks cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145),
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 1 k.c., zawierający Umowę. Klientem Sklepu może być Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 § 1 k.c
 • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 c., a więc zawierający Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Sklep (także Klient i Konsument), w tym osoba zainteresowana informacją o ofercie handlowej Sprzedawcy,
 • Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta, w tym także informacje dotyczące złożonych Zamówień.
 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie przez Użytkownika Konta Klienta,
 • Strony – Sprzedawca i Klient (każdy z nich może z osobna być również zwany „Stroną”)
 • Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, dostępny pod adresem https://bobaskowo.sklep.pl/polityka-prywatnosci/.
 • Sklep zawiera przekaz gospodarczy (informację handlową) o ofercie handlowej Usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz oferuje Usługi
 • Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:
 • Adres korespondencyjny „Sebastian Kusak K&K”, Chorzelów 561B, 39-331 Chorzelów,
 • Adres poczty elektronicznej sklepbobaskowo@gmail.com,
 • Numer telefonu [501615491] – kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00,
 • Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy,
 • Regulamin skierowany jest w szczególności do Klientów będących Konsumentami, jednak Sprzedawca przewiduje również zawieranie Umów z Klientami niebędącymi Konsumentami.
 • Ceny widoczne w Sklepie obejmują należny podatek od towarów i usług. W przypadku braku oznaczenia waluty obok ceny Produktu należy uznać, iż cena została wyrażona w złotych polskich.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów widocznych w Sklepie oraz zmiany lub odwołania akcji promocyjnych. Sprzedawca zastrzega również prawo do wprowadzania nowych Produktów lub wycofywania ze sprzedaży Produktów aktualnie zamieszczonych.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą bądź niedozwolonym działaniem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną, którą posługuje się Klient.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownika wiąże Regulamin w treści obowiązującej na chwilę każdorazowego korzystania ze Sklepu lub przesyłania formularza.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne.
 4. Niektóre Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu mogą być świadczone odpłatnie. Odpłatny lub nieodpłatny charakter Usługi każdorazowo będzie wynikać z informacji zamieszczonej w Sklepie bądź z informacji zwrotnej (wyceny) uzyskanej po skierowaniu zapytania poprzez udostępniony formularz kontaktowy lub z odrębnej umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 5. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. konto poczty elektronicznej (wyłącznie w przypadku założenia Konta Klienta),
  4. korzystanie z aktualnie najnowszej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez siecią usługę WWW, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  5. włączona obsługa JavaScript, FlashPlayer,
  6. minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024×768 pikseli lub wyższa,
 6. Dostęp do niektórych funkcji Sklepu może zostać uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych (plugin),
 7. W przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą elektroniczną, niezbędnym może być posiadanie przez Użytkownika programu obsługującego pliki danego typu, w szczególności pdf, doc, docx, jpg
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub urządzeń Klienta, które uniemożliwiają mu korzystanie ze Sklepu. Sprzedawca nie gwarantuje poprawności systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 9. Sprzedawca zastrzega, iż stan magazynowy Produktów wskazany w Sklepie może odbiegać od rzeczywistego stanu magazynowego Sprzedawcy. W sytuacji, w której Produkty objęte Zamówieniem są niedostępne w całości lub części, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Klienta, przekazując jednocześnie informację o możliwym terminie dostępności Produktów oraz ich Dostawie.
 10. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność Produktów nastąpi niemożność realizacji Umowy (w całości lub części), Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci mu uiszczoną przez niego cenę na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata.
 11. Sklep umożliwia Użytkownikowi także zapoznanie się z ofertą handlową Produktów oraz Usług oferowanych przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca udostępnia również w ramach Sklepu formularz kontaktowy umożliwiający skierowanie zapytania dotyczącego Usług, Produktów lub innych funkcjonalności Sklepu. Wiadomość zwrotna stanowiąca odpowiedź Sprzedawcy na złożone zapytanie zostanie przekazana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, przy czym Sprzedawca zastrzega, iż – w zależności od treści zapytania – może ona zawierać informację handlową w rozumieniu Ustawy. W takich przypadkach Użytkownik poprzez skierowanie wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego, wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy.
 13. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika przy użyciu formularza kontaktowego, bez podania przyczyny.
 14. Zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie poprzez Sklep przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 • INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca, w wypełnieniu obowiązku z art. 6 ust. 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet.
 2. Pomimo stosowania przez Sprzedającego systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych elektronicznie mogą być związane m.in. następujące, potencjalne zagrożenia:
  1. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
  2. możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
  3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
  4. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
  5. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
  6. możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,
  7. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego
 3. Sprzedawca identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym, Użytkowników o możliwości ich zaistnienia,
 4. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych powyżej zagrożeń, zaleca się korzystanie z najnowszego programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz zapory sieciowej. Powyższe należy traktować jedynie jako ogólne i podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa własnego systemu teleinformatycznego.
 5. Działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy, Sprzedawca wskazuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Użytkownik zostały określone w Polityce Cookies: https://bobaskowo.sklep.pl/polityka-prywatnosci/
 1. KONTO KLIENTA

 1. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu, umożliwia Użytkownikom założenie Konta Klienta, ułatwiającego dokonywanie oraz zarządzanie Zamówieniami, jak również ułatwiające kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Przeglądanie informacji dotyczących Produktów zamieszczone na stronie Sklepu nie wymaga założenia Konta.
 3. Rejestracja Konta Klienta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz postępowania zgodnie z dalszymi instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.
 4. Założenie i prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 5. Podczas rejestracji Klient będzie zobowiązany do podania wybranego przez siebie loginu i hasła, które stanowić będą dane umożliwiające zalogowanie do Konta Klienta.
 6. Po dokonaniu wszystkich czynności wymaganych przez Formularz Rejestracyjny, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji.
 7. Klient jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności na stronie Sklepu. Usunięcie Konta Klienta jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia Konta Klienta w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Sklepu, a także gdy nastąpi zamknięcie bądź likwidacja Sklepu. Wypowiedzenie nastąpi poprzez skierowanie na adres poczty elektronicznej Klienta stosownego oświadczenia bądź poprzez skierowanie oświadczenia w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta.

 1. WARUNKI SKŁADANIA, REALIZACJI I ZMIANY ZAMÓWIEŃ
 1. Informacje dotyczące Produktów wraz z ich ceną zamieszczone w Sklepie stanowią wyłącznie informację handlową, nie stanowiąc przy tym oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta dopiero po złożeniu przez Kupującego stosownego Zamówienia oraz następczym przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji – co może nastąpić po wyświetleniu stosownej i wyraźnej informacji zwrotnej na stronie Sklepu.
 3. Do złożenia Zamówienia oraz Rejestracji Konta konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu.
 4. Sprzedawca może wprowadzić w ramach prowadzonej sprzedaży: akcje promocyjne oraz wyprzedaże („Promocje”), w tym obejmujące ograniczoną liczbę Produktów lub ograniczone czasowo. W takim przypadku Sprzedawca może uzależnić składanie i realizację Zamówień od kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień składanych w ramach danej Promocji, aż do wyczerpania zapasów. O odstępstwach w stosunku do powyższych zasad, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu bądź w regulaminie danej Promocji.
 5. Klient może dokonywać Zamówień w Sklepie poprzez wypełnienie odpowiednich Formularzy Zamówienia bądź przy wykorzystaniu innych dedykowanych funkcjonalności zamieszczonych na stronie Sklepu.
 6. Dokonanie Zamówienia może nastąpić poprzez Konto Klienta albo bez jego założenia – przy jednoczesnym podaniu niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia, zgodnie ze stosownym formularzem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 7. Złożenie Zamówienia następuję poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Sklepu w postaci wyboru odpowiedniego Produktu, jego ilości oraz kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka”. Następnie Klient ma możliwość weryfikacji zawartości Koszyka poprzez wejście w odpowiednią zakładkę w Sklepie, przy jednoczesnej możliwości modyfikacji tejże zawartości.
 8. Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji Zamówienia podczas procesu jego składania, aż do momentu kliknięcia na przycisk „ Kupuję i płacę”. Modyfikacja Zamówienia dotyczy w szczególności zmiany Produktu poprzez zwiększenie/zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z Koszyka, zmiany adresu Dostawy, zmiany formy Dostawy oraz zmiany sposobu płatności. Modyfikacja danych możliwa jest również w Koncie Klienta po zalogowaniu.
 9. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wybór opcji:
  1. Logowanie do Konta ­– przy podaniu loginu, hasła oraz zatwierdzenie przyciskiem „ zaloguj się”,
  2. Rejestrację Konta – przy użyciu Formularza Rejestracyjnego,
  3. Bez rejestracji i logowania do Konta – przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu oraz Formularza Zamówienia.
 10. Po skompletowaniu całości Zamówienia, Klient składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. Na końcową cenę za Zamówienie składa się suma cen za Produkt oraz koszt Dostawy wybranej przez Klienta.
 1. WARUNKI DOSTAWY
 1. Ceny Produktów widoczne w Sklepie nie obejmują kosztów Dostawy, które obciążają Klienta.
 2. Sprzedawca w określonych sytuacjach może wprowadzić bezpłatną Dostawę Produktów, w szczególności w ramach prowadzonych przez niego akcji promocyjnych.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kurier InPost w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 5. W przypadku wybory Dostawy z płatnością za pobraniem, koszt Dostawy oraz płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
 6. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni roboczych, chyba że wskazano inny termin Dostawy. Termin Dostawy oblicza się w następujący sposób:
  1. przy płatności przelewem, płatności elektronicznych, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 7. Koszt Dostawy jest podany w trakcie wyboru formy Dostawy podczas składania Zamówienia, jak również jest dodatkowo dostępny w zakładce „ czas i koszty wysyłki”.
 8. Koszt Dostawy jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy, dokonywanego w trakcie składania Zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wstrzymania się z Dostawą do czasu otrzymania płatności za Zamówienia.
 • WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – płatność odbywa się za pomocą szybkiego przelewu internetowego lub karty płatniczej,
  3. pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru.
 2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez bank PKO BP SA, nr rachunku: 23 1020 2892 0000 5702 0599 3037.
 3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych poprzez system Przelewy24, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.
 4. Obsługę płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzi PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą jest uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 90 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg powyższego terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu do Konsumenta bądź wskazanej przez niego innej osobie.
 3. W przypadku dostarczenia Zamówienia partiami lub częściami, wskazany termin biegnie od momentu dostawy ostatniej partii lub części Zamówienia.
 4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. Wskazany wzór oświadczenia stanowi wyłącznie ułatwienie dla Konsumenta i nie jest obowiązkowy.
 6. Konsument zachowa termin do odstąpienia od Umowy także w przypadku, gdy przed jego upływem nada oświadczenie na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument może złożyć oświadczenie w formie elektronicznej pod adresem sklepbobaskowo@gmail.com lub pisemnie na adres „Sebastian Kusak K&K”, Chorzelów 561B, 39-331 Chorzelów.
 8. Sprzedawca prześle niezwłocznie Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przekazanego w formie elektronicznej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres „Sebastian Kusak K&K”, Chorzelów 561B, 39-331 Chorzelów,
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 1. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

 1. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z dodatkowej funkcjonalności Sklepu w postaci „Opinii” dla wszystkich z tych Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta, a polegającej na możliwości dodawania opinii o zakupionych przez Klienta Produktach.
 2. Wystawienie opinii jest możliwe poprzez zakładkę „Opinie” dostępną na karcie Produktu na stronie Sklepu. Klient może zamieścić opinie dotyczące Produktu poprzez:
  1. zaznaczenie odpowiedniej, wybranej przez Klienta ilości gwiazdek (z tym założeniem, iż maksymalna ilość oznacza najwyższą ocenę Produktu),
  2. wpisanie treści opinii,
  3. zatwierdzenie powyższego poprzez przycisk „dodaj opinię”.
 3. Opinia będzie widoczna na stronie Sklepu po jej akceptacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy akceptacji opinii bez podania przyczyny.
 4. Zamieszczanie opinii jest bezpłatne.
 5. Sprzedawca umożliwia również skorzystanie z Klienta z funkcjonalności „ przypomnij hasło”, dostępnej dla wszystkich Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta. Wskazana funkcjonalność umożliwia odzyskanie przez Klienta danych dostępowych do Konta Klienta poprzez ustanowienia nowego hasła dostępowego.
 6. Skorzystanie z powyższej funkcjonalności jest możliwe po kliknięciu przycisku „nie pamiętasz hasła?” zamieszczonego w zakładce „ Moje Konto”, a następnie wpisanie adresu poczty elektronicznej, użytego przy rejestracji Konta Klienta. Na wskazany adres e-mail zostanie skierowana wiadomość zawierająca link umożliwiający Klientowi ustanowienie nowego hasła.
 7. Powyższa funkcjonalność jest bezpłatna.

 1. REKLAMACJE
 1. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług oraz realizacją Umów przez Sprzedawcę należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklepbobaskowo@gmail.com.
 2. Odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne zostaną udzielone przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania – zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W sytuacji, w której przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy, Sprzedawca udzieli odpowiedzi w tymże terminie.
 3. Odpowiedzi zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, z której zgłoszenie zostało wysłane.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacji:
  1. imię oraz nazwisko,
  2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej,
  3. numer telefonu – celem przyspieszenia i ułatwienia kontaktu,
  4. dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego,
  5. preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Produkt w stosunku do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Sebastian Kusak K&K, Chorzelów nr 561B, 39 – 331 Chorzelów.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
 1. GWARANCJA
 1. Produkty firmy Baby Ono, Canpol, Alexis, Italian Fashion, dostępne w Sklepie objęte są gwarancją ich producenta. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje wraz z zakupionym Produktem.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Użytkowników (w tym Klientów oraz Konsumentów) są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://bobaskowo.sklep.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z powyższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.
 • PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie treści i utwory opublikowane lub zamieszczone w ramach Sklepu są przedmiotem praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub innych podmiotom trzecim (twórcom).
 2. Udostępnienie w ramach Sklepu wskazanych utworów i treści ma na celu wyłącznie zapoznanie się przez Użytkownika z ofertą handlową zaprezentowaną przez Sprzedającego oraz informacjami dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 3. Użytkownik poprzez korzystanie z funkcjonalności Sklepu nie nabywa żadnych praw do tychże treści i utworów.
 4. Zabronionym jest korzystanie z treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek regulowany przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w tym dalsze ich kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy.
 5. W szczególności zabronionym jest kopiowanie, zapisywanie, przerabianie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy prezentowanych w Serwisie projektów druków, znaków oraz koncepcji graficznych.
 6. Wszelki zgody, o których mowa powyżej winny zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę są możliwe w każdym czasie i obowiązują z chwilą ich publikacji w Sklepie.
 2. Zmiany Regulaminu nie będą mieć wpływu na złożone i realizowane Zamówienia, które objęte są treścią Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia danego Zamówienia.
 3. Sprzedawca poinformuje tych Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta o zmianie treści Regulaminu poprzez przekazanie nowej treści Regulaminu za pośrednictwem wskazanej adresu poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Koncie Klienta.
 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://bobaskowo.sklep.pl/regulamin – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Spory wynikłe z korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym zawierania Umów oraz realizacji Dostaw – rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną całość.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od Umowy – dostępny pod adresem >> https://bobaskowo.sklep.pl/odstapienie-od-umowy/ <<